Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Врачанска фирма успешно приключва проект

Врачанска фирма успешно приключва проект с европейско финансиране

 Проект № BG05M9OP001-1.003-0367 „С нова профессия – шанс за нова работа» .Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансиранa от Европейския социален фонд на ЕС

От началото на м. септември миналата година врачанската фирма „Тимарк“ ЕООД работи по проекта „С НОВА ПРОФЕСИЯ – ШАНС ЗА НОВA РАБОТА“, финансиран по процедурата „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Благодарение на проекта осем работници, преди това безработни, в продължение на една година  се трудиха като автомонтьори в автосервиза на фирмата.

За да придобият нужната квалификация, работниците преминаха четиримесечен обучителен курс.  След успешно полагане на изпити по теория и практика на професията, те получиха свидетелства за втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника".

За новите работници фирмата e оборудвала изцяло нови работни места. С финансиране по проекта беше закупена необходимата техника – баланс машина за леки и лекотоварни автомобили, пневмохидравличен крик за тежкотоварни камиони и две  машини за демонтаж и монтаж на гуми – една за леки и лекотоварни автомобили и втора - за товарни автомобили и индустриална техника, на обща стойност 39084 лв.

Постигната е основната цел на проекта – да бъдат  създадени устойчиви работни места за безработни и неактивни лица от община Враца, като фокусът е върху лица, принадлежащи към специфичните уязвими целеви групи: безработни младежи до 29 г., безработни лица на възраст над 54 г., продължително безработни и неактивни лица. Най-честата причина да бъдат те без работа е липсващата или недостатъчна квалификация, неприложима към условията на трудовия пазар.

Проектът дава възможност на такива хора да преминат обучение за придобиване на нова професия и да получат работа за минимум 12 месеца. За този период те получаваха възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност.

След приключване на проекта четирима от назначените работници ще останат на работа във фирмата за поне още една година. Останалите ще могат да потърсят работа при други работодатели от бранша. Придобитата по време на проекта квалификация  им дава шанс да влязат и да останат трайно на трудовия пазар.

Всичките индикатори за изпълнение на проекта  са изпълнени на 100%.

Проектът е на стойност 131 005 лв.,  от които 111354,25 лв. европейско и 19650,75 лв. национално съфинансиране и ще приключи на 30 ноември 2017 г.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тимарк“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган.

www.eufunds.bg

24 November, 15:09 | 284 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio