Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Образование

Новите технологии и съвременното обучение

  26.05.2022 23:51
Новите технологии и съвременното обучение

Всички сме наясно с важността на технологиите в живота ни: използваме ги всеки ден, в личния и професионалния си живот. За учителите и образователния персонал стана задължително да знаят  и да умеят да интегрират новите технологии в своята ежедневна работа и в  класната стая.

 Така се отговаря на нуждите на съвременния ученик и се преподават умения за реалния живот, дигитализират се дейностите по управление и организиране на дадено учебно заведение.

Това предизвикателство бе прието от ръководството и колектива на 17 СУ „Дамян Груев“ – София при осъществяването на проект  2020-1-BG01-KA101-078298.

 Повечето мобилности бяха ориентирани към интегриране на ИКТ в образователния процес.

Структуриран обучителен курс „Интегриране на ИКТ и новите технологии в преподаването и образованието​“ – Болоня – ELA (Erasmus Learning Academy) – 07 – 13. 11. 2021

Бе посетен от двама участници от нашето училище – А. Антова – преподавател по български език и литература и Ф. Терзиева – преподавател по френски език. След завръщането си те   веднага обогатиха своите уроци с новите умения и предложиха обучение на колегите си.

Участниците от курса се запознаха и работиха с Jamboard: виртуална бяла дъска, идеална за водене на уроци или съвместни проекти със своите ученици. Колегите работиха самостоятелно за да  подготвят  презентации с които  споделиха факти за себе си и училищата си.

          С Mentimeter може да се представяте, да създавате анкети, викторини, облаци от думи и др. Участниците се запознаха също с TedEd, EdPuzzle, PowToon – приложения за създаване на презентации и видеа с различни елементи, които учителят ползва за създаване на атрактивно съдържание за обучение и изпитни материали. Canva е друго приложение, което  предлага и инфографики, за по-добра илюстрация на преподавания материал. Weebly позволява оформянето на сайтове, Thinglink може да се използва за създаване на  виртуални обиколки и споделяне на интерактивни изображения, видеоклипове и др. Един от инструментите за оценка на знанията на учениците в реално време е Socrative, който бе използван в часовете за обратна връзка.

Структуриран обучителен курс There's an App for that – Барселона - Europass Teacher Academy – 02-07.05.2022.

Двама участници – М.Донева – френски език и М.  Терзийска – английски език бяха обучени в използването на различни дигитални  приложения, подходящи за нуждите на даден клас и на дадено училище, в зависимост от техниката, с която то разполага.

Обучаемите се запознаха с нов начин на организация на учебния процес с използване на дигитални приложения чрез SAMR Model / заместване-обогатяване – модифициране - редефиниране и ISTE Standards /учениците разбират човешки, културни и обществени проблеми, свързани с технологиите, и практикуват правно и етично поведение;  демонстрират добро разбиране на технологичните концепции, системи и операции /. Тези стандарти са ключови умения на 21 век и е много важно възпитанието на учениците, съобразявайки се с тях, за да могат да бъдат подготвени за бъдеща кариера и да изградят умения за живота.

Работи се практически с апликациите: Edpuzzle,  Plickers, Viewpure - get youtube videos without ads and clutter, Blob Opera, Autodraw, Song Maker, Puzzle Party,  Paint with Music.

Разработиха се  и се представиха уроци от всички колеги, като се включи и метода Think-Pair-Share / мисли, обсъди в двойка-група и сподели / и апликациите Book Creatorreator, Autodraw.co.

Не само усвояване на съвременните приложения, които ни бяха представени, а  и културната информация и комуникацията на английски език с колеги от различни страни допринесоха за нашето обогатяване като преподаватели  и  нови контакти за по-нататъшно общуване и споделяне на добри практики.